Seminar i Hadsten: Martin A. Hansen og Skolen

Lørdag 28. oktober 2023
Hadsten Højskole
Østergade 49, 8370 Hadsten


Hadsten Højskole og Landsforeningen Martin A. Hansen indbyder hermed til et seminar om Martin A. Hansen og skolen.
Mødeleder: Ole Juul


Martin A. Hansen (1909-1955) er hovedsagelig kendt som forfatter, der med sine romaner, noveller og essays blev en toneangivende stemme i efterkrigstidens danske litteratur -og kulturdebat. Mindre kendt er hans mangeårig virke som lærer. Martin A. Hansen virkede i femten år fra 1930 til 1945 som lærer. Lærergerningen var således en fremtrædende del af hans erfaringshorisont og prægede som sådan hans forfatterskab. Forholdet til lærergerningen kom tydeligt til udtryk i hans roman Løgneren (1950) om læreren Johannes Vig på Sandø og hans optagethed af fortællingen som skolens urform.

Det daglige skolearbejde gav Martin A. Hansen anledning til ved flere lejligheder at diskutere skolens praksis og opgave. I den forbindelse gjorde han op med den énstrengede og resultatorienterede undervisningsform, der udelukkende koncentrerede sig om kundskabsmeddelelse via mekanisk og åndløs indlæring. Skolens opgave ifølge Martin A. Hansen var derimod at forstå som en dobbeltopgave: både at levere undervisning og at være dannende, dvs. at udruste eleven til at kunne navigere i livet og magte tilværelsen.

Erfaringerne fra skolen og det daglige skolearbejde beskrev Martin A. Hansen i en række artikler og essays, hvoraf en stor del er samlet i bogen Til barnets bedste – Martin A. Hansen og skolen i dag (2023).


Program for dagen

10.00: Ankomst, velkomst og kaffe

10.30: Martin A. Hansen, skolen og fortællingen som bindemiddel i fundamentet for erkendelse og dannelse.Tidl. seminarielektor, forfatter Jørgen Jørgensen

Vi lærer ikke at forestille os, men vi lærer gennem forestillingen og refleksionen. Erfaringen af imaginationen som et menneskeligt vilkår på godt og ondt understregede for Martin A. Hansen lærergerningens elementære betydning og lærerens store ansvar som rollemodel og formidler i undervisning.

Udfordringen for underviseren består i at komme i dialog med barnets imagination. Martin A. Hansen knyttede her til barnets iboende anlæg for undren. Hvad læringsprocessen angik, fremhævede Martin A. Hansen fortællingen og det udenadlærte vers som uovertrufne medier. Opfattelsen var præget af hans egne erfaringer fra almuens mundtlige fortællingstradition, hvor han fik forståelse for de store formidlings- og integrationspotentialer, som fortællingen og verset rummede. Nedprioriteringen af den narrative form for læring til fordel for den resultatorienterede tilgang opfattede Martin A. Hansen som en katastrofe. Skolen huggede hermed en af sine allervigtigste livliner over.

12.00: Frokost

13.00: Johannes GrundtVig? – højskolens pædagogik set i lyset af Martin A. Hansens og Grundtvigs skoletanker.Idéhistoriker og pædagogisk konsulent i Folkehøjskolernes Forening, Jonas Møller

Da skolelæreren Johannes Vig i Martin A. Hansens roman Løgneren flytter ind i skolestuen på Sandø, er hans første pædagogiske handling at vaske kalken af skolestuens ruder, som hans forgænger havde kalket til for at forhindre dem i at kunne kigge ud af skolestuen og dermed svække deres opmærksomhed på den faglige undervisning. Under parolen ’skolen for livet’ udkastede Grundtvig i 1830’erne sine radikale tanker om en folkelig højskole, der skulle oplive og oplyse almuen og gøre op med det formørkede og tilkalkede skole- og uddannelsessystem, som Grundtvig med vanlig sans for dramatik kaldte ’den sorte skole’ og ’skolen for døden’. Foredraget har til hensigt at belyse fællestræk i Hansens og Grundtvigs skoletanker og forsøgsvist tegne konturerne af en mulig ’Johannes GrundtVigsk pædagogik’ og perspektivere i dens forhold til en aktuel forståelse og fortolkning af de danske folkehøjskolers pædagogik og praksis.

14.30: Kaffe

15:00: Martin A. Hansen og pædagogikkens evige ting. – Seminarielektor Jens-Peter Noes Olesen

Debatten om hvad skolen kan og skal er et spørgsmål, der har stor offentlig bevågenhed. Siden årtusindskiftet har den politiske handlekraft og ambition på skolens vegne især været knyttet til den empirisk orienterede uddannelsesforskning. Her har man ladet sig lede af forestillingen om, at der gennem forskningsbaserede studier kan gives klare retningslinjer og præcise fremgangsmåder for den pædagogiske praksis i skolen. Kodeordet for ”den empiriske vending” har været ”evidens” og den synes at arbejde ud fra den mere eller mindre artikulerede præmis, at den pædagogiske praksis lader sig kontrollere og beherske, hvis læreren ved ”hvad der virker”.

Martin A. Hansens tanker om skole og pædagogik trækker i en anden retning. Han vidste bedre end de fleste, at det er uoverkommeligt at holde skole. De pædagogiske og dannelsesmæssige bestræbelser i skolen unddrager sig i afgørende forstand menneskets beherskelsestrang. Erfaringen tilsiger, at dannelse indfinder sig bag om ryggen på de involverede parter. Den gode lærer har sans for at træde tilbage på rette tid og sted, for at den sag, som skal forme eleven kan træde frem. Sådan har det altid været og Martin A. Hansen havde dermed blik for det, man kan kalde ”pædagogikkens evige ting”. Opmærksomheden på disse sider af pædagogikken har nok ligget underdrejet i mange års skolepolitiske interventioner, men de genfindes aktuelt hos den tyske sociolog Hartmut Rosa og foredraget vil trække linjer mellem nogle af de to tænkeres pædagogiske overvejelser.

16.30: Afslutning


Praktiske informationer

Pris: 500 kr. – det inkluderer foredrag, 2 x kaffe samt frokost.

Tilmeldingsfrist: senest d. 13. oktober.

Tilmelding sker til Hadsten Højskole, Østergade 49, 8370 Hadsten
– E-mail: info@hadstenhojskole.dk
– Tlf.: 86 98 01 99

Betalingen skal ske senest 13. oktober.
– Mobile Pay: 36527 (HUSK: skriv navn + Martin A. Hansen i beskedfeltet)
– Bankoverførsel: Reg.: 1935 Kontonr.: 4382886963