Meddelelser

Kære medlemmer af Landsforeningen Martin A. Hansen

Vi er først nu blevet gjort opmærksomme på, at vi er ramt af tekniske problemer, så foreningens mails ikke når ud til alle medlemmer. Det kan desværre også gælde denne mail, men vi har en løsning klar inden for ca. en uge.

Der har også været problemer med opdateringer af hjemmesiden, og det er næsten løst.

Hen over sommeren er der sket ændringer i bestyrelsen. Ida Røikjær Gammelmark og Henning Nørhøj har valgt at træde ud, og Søren Thomsen er konstitueret formand frem til næste generalforsamling. Foreningens ene suppleant Kim Jacobus Paulsen er trådt ind i bestyrelsen. Vi er kede af udtrædelserne, men respekterer selvfølgelig at Ida og Henning vil prioritere deres tid anderledes. De skal begge have en stor tak for det arbejde de har ydet for landsforeningen.

Den nye bestyrelse er trådt i arbejdstøjet og glæder sig til at føre foreningen videre i samme gode gænge som hidtil.

Sidst men ikke mindst får I et godt tilbud fra Liselund Højskole. Fra den 24. til den 30. september afholder skolen kurset ”Martin A. Hansen”. Der er stadig ledige pladser, og derfor tilbyder højskolen medlemmer af foreningen samt jeres familie, venner, naboer etc. en rabat på 400 kr. I kan se programmet her, og skal ikke lade jer forvirre af, at det er et dobbeltprogram (der er også et cykelkursus sammen uge).

Når I tilmelder jer på skolens hjemmeside www.liselund.dk, skal I i feltet ”Bemærkninger” skrive, at I er medlem af foreningen eller kender et medlem. Rabatten bliver så trukket fra på jeres betalingsopgørelse. I er også velkomne til at tilmelde jer ved at ringe til kontoret på tlf.nr. 58 52 31 20 (tryk 1) ml. kl.09.00 – kl. 12.00 på hverdage.

Medlemmer af foreningen, der allerede har tilmeldt sig, får rabatten tilbagebetalt på højskolen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Landsforeningen Martin A. Hansen

Seminar i Hadsten: Martin A. Hansen og Skolen

Lørdag 28. oktober 2023
Hadsten Højskole
Østergade 49, 8370 Hadsten


Hadsten Højskole og Landsforeningen Martin A. Hansen indbyder hermed til et seminar om Martin A. Hansen og skolen.
Mødeleder: Ole Juul


Martin A. Hansen (1909-1955) er hovedsagelig kendt som forfatter, der med sine romaner, noveller og essays blev en toneangivende stemme i efterkrigstidens danske litteratur -og kulturdebat. Mindre kendt er hans mangeårig virke som lærer. Martin A. Hansen virkede i femten år fra 1930 til 1945 som lærer. Lærergerningen var således en fremtrædende del af hans erfaringshorisont og prægede som sådan hans forfatterskab. Forholdet til lærergerningen kom tydeligt til udtryk i hans roman Løgneren (1950) om læreren Johannes Vig på Sandø og hans optagethed af fortællingen som skolens urform.

Det daglige skolearbejde gav Martin A. Hansen anledning til ved flere lejligheder at diskutere skolens praksis og opgave. I den forbindelse gjorde han op med den énstrengede og resultatorienterede undervisningsform, der udelukkende koncentrerede sig om kundskabsmeddelelse via mekanisk og åndløs indlæring. Skolens opgave ifølge Martin A. Hansen var derimod at forstå som en dobbeltopgave: både at levere undervisning og at være dannende, dvs. at udruste eleven til at kunne navigere i livet og magte tilværelsen.

Erfaringerne fra skolen og det daglige skolearbejde beskrev Martin A. Hansen i en række artikler og essays, hvoraf en stor del er samlet i bogen Til barnets bedste – Martin A. Hansen og skolen i dag (2023).


Program for dagen

10.00: Ankomst, velkomst og kaffe

10.30: Martin A. Hansen, skolen og fortællingen som bindemiddel i fundamentet for erkendelse og dannelse.Tidl. seminarielektor, forfatter Jørgen Jørgensen

Vi lærer ikke at forestille os, men vi lærer gennem forestillingen og refleksionen. Erfaringen af imaginationen som et menneskeligt vilkår på godt og ondt understregede for Martin A. Hansen lærergerningens elementære betydning og lærerens store ansvar som rollemodel og formidler i undervisning.

Udfordringen for underviseren består i at komme i dialog med barnets imagination. Martin A. Hansen knyttede her til barnets iboende anlæg for undren. Hvad læringsprocessen angik, fremhævede Martin A. Hansen fortællingen og det udenadlærte vers som uovertrufne medier. Opfattelsen var præget af hans egne erfaringer fra almuens mundtlige fortællingstradition, hvor han fik forståelse for de store formidlings- og integrationspotentialer, som fortællingen og verset rummede. Nedprioriteringen af den narrative form for læring til fordel for den resultatorienterede tilgang opfattede Martin A. Hansen som en katastrofe. Skolen huggede hermed en af sine allervigtigste livliner over.

12.00: Frokost

13.00: Johannes GrundtVig? – højskolens pædagogik set i lyset af Martin A. Hansens og Grundtvigs skoletanker.Idéhistoriker og pædagogisk konsulent i Folkehøjskolernes Forening, Jonas Møller

Da skolelæreren Johannes Vig i Martin A. Hansens roman Løgneren flytter ind i skolestuen på Sandø, er hans første pædagogiske handling at vaske kalken af skolestuens ruder, som hans forgænger havde kalket til for at forhindre dem i at kunne kigge ud af skolestuen og dermed svække deres opmærksomhed på den faglige undervisning. Under parolen ’skolen for livet’ udkastede Grundtvig i 1830’erne sine radikale tanker om en folkelig højskole, der skulle oplive og oplyse almuen og gøre op med det formørkede og tilkalkede skole- og uddannelsessystem, som Grundtvig med vanlig sans for dramatik kaldte ’den sorte skole’ og ’skolen for døden’. Foredraget har til hensigt at belyse fællestræk i Hansens og Grundtvigs skoletanker og forsøgsvist tegne konturerne af en mulig ’Johannes GrundtVigsk pædagogik’ og perspektivere i dens forhold til en aktuel forståelse og fortolkning af de danske folkehøjskolers pædagogik og praksis.

14.30: Kaffe

15:00: Martin A. Hansen og pædagogikkens evige ting. – Seminarielektor Jens-Peter Noes Olesen

Debatten om hvad skolen kan og skal er et spørgsmål, der har stor offentlig bevågenhed. Siden årtusindskiftet har den politiske handlekraft og ambition på skolens vegne især været knyttet til den empirisk orienterede uddannelsesforskning. Her har man ladet sig lede af forestillingen om, at der gennem forskningsbaserede studier kan gives klare retningslinjer og præcise fremgangsmåder for den pædagogiske praksis i skolen. Kodeordet for ”den empiriske vending” har været ”evidens” og den synes at arbejde ud fra den mere eller mindre artikulerede præmis, at den pædagogiske praksis lader sig kontrollere og beherske, hvis læreren ved ”hvad der virker”.

Martin A. Hansens tanker om skole og pædagogik trækker i en anden retning. Han vidste bedre end de fleste, at det er uoverkommeligt at holde skole. De pædagogiske og dannelsesmæssige bestræbelser i skolen unddrager sig i afgørende forstand menneskets beherskelsestrang. Erfaringen tilsiger, at dannelse indfinder sig bag om ryggen på de involverede parter. Den gode lærer har sans for at træde tilbage på rette tid og sted, for at den sag, som skal forme eleven kan træde frem. Sådan har det altid været og Martin A. Hansen havde dermed blik for det, man kan kalde ”pædagogikkens evige ting”. Opmærksomheden på disse sider af pædagogikken har nok ligget underdrejet i mange års skolepolitiske interventioner, men de genfindes aktuelt hos den tyske sociolog Hartmut Rosa og foredraget vil trække linjer mellem nogle af de to tænkeres pædagogiske overvejelser.

16.30: Afslutning


Praktiske informationer

Pris: 500 kr. – det inkluderer foredrag, 2 x kaffe samt frokost.

Tilmeldingsfrist: senest d. 13. oktober.

Tilmelding sker til Hadsten Højskole, Østergade 49, 8370 Hadsten
– E-mail: info@hadstenhojskole.dk
– Tlf.: 86 98 01 99

Betalingen skal ske senest 13. oktober.
– Mobile Pay: 36527 (HUSK: skriv navn + Martin A. Hansen i beskedfeltet)
– Bankoverførsel: Reg.: 1935 Kontonr.: 4382886963

Formandens brev til medlemmerne

Bestyrelsen for Landsforeningen har som formål at udbrede kendskabet til Martin A. Hansens forfatterskab. Vi bruger derfor megen energi på udgivelser. Martin A. Hansen var en mangfoldig personlighed. Han var først og fremmest digteren, men ikke mindst historiker – og så kunstner. Denne side af forfatterens talent er nu udkommet i bogform.

Udgivelsen har titlen “Med en omstilling i øjet. Martin A. Hansen og kunsten” – linket går til bogen i vores webshop.

Bogen er på knapt 150 sider og har 90 illustrationer – en betydelig forøgelse af den oprindelige bog.

Bogen er også aktuel fordi der for første gang er mulighed for at se billedværker på Liselund Seniorhøjskole ved Slagelse.

Og så er der en bog på vej om Martin A. Hansen og skolen. Titlen er: “Til barnets bedste”, og udkommer d. 1. august i år på forlaget Hovedland. Bogen vil blive præsenteret ved det årlige arrangement på Martin A. Hansens fødselsdag den 20. august i Strøby sognehus.

Landsforeningen udsender i slutningen af maj et nyhedsbrev (nr. 26).

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Lørdag d. 29. april 2023, kl. 13:00 til 17:00

Liselund Seniorhøjskole
Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

Program

13.00 – Velkomst v. formand for Landsforeningen, Henning Nørhøj.
13.15 – Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.      
14.30 – Kaffe
– Mulighed for salg af bøger af og om Martin A. Hansen. Præsentation af Lille Salum
– Lotteri
15.30 – Foredrag ved Ole Juul: “Venskabet og arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen og Ole Wivel”.
17.00 – Kaffe og afslutning med fællessang.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.                                                                                                 
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2023.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  – Bestyrelsen foreslår at strege det punkt i vedtægterne, der binder generalforsamlingen til Stevns kommune.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2022.  
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2024 og fastlæggelse af kontingent for 2024.
 8. Valg til bestyrelsen.
 9. Valg af to suppleanter.
 10. Valg af bilagskontrollant
 11. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter her.


                          *NB. forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest fredag d. 14. april.

Formand for Landsforeningen Henning Nørhøj.

                    Leragervej 1, 4690 Haslev, Tlf.: 40376268, mail: hnorhoj@gmail.com


Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen sker til Ida Gammelmark på tlf.: 22 32 95 75, eller via mail: idagammelmark@gmail.com

Kaffe / te / lotteriseddel koster kr. 50,- pr. person. Beløbet kan betales via Mobile Pay (mærk beløbet med navn) – ellers kan det betales kontant på dagen.

Haslev den 6. marts 2023
Henning Nørhøj,
Formand

Martin A. Hansen prisen tildelt Ole Juul

Den 20. august, på Martin A. Hansens fødselsdag, blev Martin A. Hansen prisen tildelt Ole Juul.
Den fungerende formand, Henning motiverede prisoverrækkelsen med flg.:

I kronikker og artikler har du i dagspressen flittigt og vedholdende gjort opmærksom på Martin A. Hansens forfatterskab og dets betydning ikke mindst som udfordring for en menneskeliggørelse af det samfund, vi lever i i dag. I en kronik i Jyllands-Posten i dette forår gjorde du opmærksom på, at vi høj har brug for kunstnere og digtere, der på ny indskriver sig i en trodsig forventning til fremtiden båret af et evangelisk håb. Her peger du netop på Martin A. Hansen, der ved sin egen litterære indsats gjorde opmærksom på den bevidsthed om ansvar og ret, som ligger dybt i vort folk, og som nu skal være bærende i efterkrigstidens moralske og kulturelle krise. Du gør også i samme kronik opmærksom på, hvordan Martin A. Hansen arbejdede på at bryde den mur ned, der var mellem det læsende folk og den nye forfattergeneration, der til trods for egen famlende kristne overbevisning alligevel ville hente det frem af traditionen, der kunne bære igennem. Det er hvad du også bringer frem i din seneste bog om Som formand for Landsforeningen har du udvidet og videreført, hvad der var lagt af spor forud. Jeg vil her nævne det videre arbejde for Digterruten. Men ikke mindst er du optaget af det litterære arbejde. Du styrkede arbejdet med udgivelser, hvor jeg må nævne idéen til de såkaldte boghæfter, der kort og let tilgængeligt fremstiller de mange sider af forfatteren. Her lagde du selv ud med boghæftet ”Martin A. Hansen for begyndere”. Du har i høj gang været inspirator til de studier, som har udmøntet sig i de forlagsudgivelser af antologier om forfatterskabet, vi har set de senere år. Hertil kommer så initiativ til og medvirken ved den række af seminarer om forfatterskabet, som har været og er et væsentligt led i et øget kendskab til Martin A. Hansen.

Med stor energi og et udpræget organisationstalent har du som formand væsentligt styrket Landsforeningens arbejde. Ikke mindst vil jeg fremhæve den ihærdighed, hvormed løbende du har bombarderet dagspressen med informationer om Landsforeningens arbejde.

Dit arbejde fortsætter. På dit skrivebord ligger der helt sikkert skitser og idéer til et eller flere boghæfter, som skal ud, ligesom du griber til tasterne for at forfatte en kronik, når du finder at Martin A. Hansen har et ord til tiden, som du kan gøre til dit eller rettere underbygge dit anliggende med. Hertil kommer, at du står bestyrelsen bi med gode råd og idéer. Du følger Landsforeningens arbejde tæt og som fungerende formand for Landsforeningen ser man sig på sikker grund med den indsigt, du villigt bidrager med.

Nye tiltag i foreningen

Digterruten. I Strøby på Stevns er den længe ventede afslutning på Digterruten i fuld gang.

Lille Salum. På Liselund Seniorhøjskole er rummet Lille Salum blevet indviet på forfatterens fødselsdag d. 20. august 2021.

Nyhedsbrevet

Landsforeningen udsender et omfattende og informativt nyhedsbrev ud til alle medlemmerne to gange om året.

Landskabet ved Strøby. Tegnet af Ullrich Rössing. Bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Klik på billedet for at betragte det i stort format.

Aktiviteter og foredragsholdere

Der tilbydes en liste over foredrag og foredragsholdere. Vil man ude i landet arrangere et foredrag med en af de nævnte foredragsholdere, kontakter man selv vedkommende via anførte mail.