Vedtægter

Hent vedtægterne (2021) til udskrift i pdf-format.

Kap. 1. Landsforeningens navn, formål og medlemskreds.

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn: ” Landsforeningen Martin A. Hansen” – herefter kaldet landsforeningen.

Stk. 2. Landsforeningens hjemsted er Stevns Kommune under Roskilde retskreds, der er lands-foreningens værneting.

Stk. 3. Landsforeningens hjemmesider er www.martin-a-hansen.dk og www.digteroglandskab.dk

§ 2.

Stk. 1. Det er landsforeningens formål at sikre erindring, viden og fortælling om forfatteren Martin A. Hansens ved at tage initiativ til og danne ramme om events, aktiviteter, praktiske arrange-menter og anden formidling.

Stk. 2a. Landsforeningens mål er blandt andet at etablere en central formidling i Strøby, Stevns. Ud over udstillingsfaciliteten etableres stiforløb, fortællepunkter o. lign., som fastholder forbindelsen mellem Martin A Hansen og Tryggevælde ådal og ådalens omegn.

Stk. 2b. Landsforeningen opretter en studiesamling på basis af materiale, der overdrages af arvingerne Hans-Ole Hansen og Mette Lise Rössing og andre givere. Der udarbejdes en registrant over Samlingens indhold, og den til enhver tid værende bestyrelse for ”Landsforeningen Martin A. Hansen” fører tilsyn med Samlingen og dens brug.
Ved ændringer i Samlingens brug eller placering er ejeren af Samlingen, Landsforeningen, ansvarlig for Samlingen og dens videre fremtid.
Ved nedlæggelse af Landsforeningen skal foreningen sørge for at værdierne overgives til videre bevarelse i en kulturinstitution.
Hvis arvingernes repræsentant(er) i bestyrelsen konstaterer uretmæssigheder i forbindelse med Samlingen, skal dette påtales og behandles i Landsforeningens regi.

Stk. 3. Landsforeningen yder tilskud til drift og deltager i pasning af Landsforeningens hjemmesider www.martin-a-hansen.dk og www.digteroglandskab.dk og benytte hjemmesiderne til offentliggørelse af egne aktiviteter, herunder udsendelse af et nyhedsbrev min. 2 gange om året.

Stk. 4. Landsforeningen er uafhængig af politiske interesser.

§ 3.

Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages personer, foreninger, institutioner, virksomheder og andre juridiske personer, som vil støtte eller arbejde for landsforeningens formål.

Stk. 2. I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for landsforeningens formål.

Stk. 3. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra lands-foreningens stiftelse og indtil d. 31. december 2009.

Kap. 2. Landsforeningens bestyrelse.

§ 4.

Stk. 1. Landsforeningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer der er valgt for tre år af gangen (min. 5, max 9 medlemmer). Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Medlemmer, der er i restance til foreningen, kan ikke vælges til tillidshverv i foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af landsforeningen. Martin A Hansens
familie er repræsenteret med ét til to medlemmer og Strøby Menighedsråd og Stevns kommune med hvert én observatør. Resten af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt landsforeningens øvrige medlemmer. Det skal tilstræbes, at litteraturforskning, kulturmiljø – naturforståelse og lokale interesser er repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 3. Senest 3 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden udgør sammen med næstformand, sekretær og kasserer landsforeningens forretningsudvalg.

Stk. 4. Bestyrelsens fastsætter selv sin forretningsorden og leder landsforeningen i overensstemmelse hermed og i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Forretningsordenen kan rekvireres af medlemmer der fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper og samarbejde med andre foreninger.

Stk. 5. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Der afholdes min. 3 møder om året. Såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom, indkaldes der til bestyrelsesmøde, som afholdes senest 3 uger efter fremsættelse af ønsket.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5.

Stk. 1. Foreningen tegnes økonomisk over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af min. formand og 2 andre fra forretningsudvalget.

Kap. 3. Generalforsamlingen.

§ 6.

Stk. 1. Generalforsamlingen er landsforeningens højeste myndighed.

Stk. 2. Inden 1. maj hvert år afholdes generalforsamling.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel pr. mail eller brev til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge indkaldelsen. 3 uger før generalforsamlingen skal årsregnskabet, samt forslag til budget for indeværende år, være tilgængelig på landsforeningens hjemmeside og sendes pr. post til medlemmer der fremsætter ønske herom.

Stk. 4. Alle forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til formanden eller forretningsudvalget senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6. Hvert medlem, der er gyldigt medlem af landsforeningen, har én stemme på generalforsamlingen. Et medlem der er i restance til landsforeningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 7. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 8. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

Stk. 9. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal altid mindst indeholde flg. punkter:

 1. Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør på generalforsamlingen alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelsen.
 2. Valg af referent. Der udarbejdes et skriftligt referat, der offentliggøres på hjemmesiden og sendes pr. post til medlemmer der ikke har adgang til nettet senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.
 3. Formandens beretning. Beretningen offentliggøres på hjemmesiden og sendes pr. post til medlemmer der ikke har adgang til nettet, senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.
 4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab som er godkendt af bestyrelsen og underskrevet af formand og revisor.
 7. Godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår godkendt af bestyrelsen og underskrevet af formanden.
 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 9. Valg af bestyrelse for 3 år (2 – 4 medlemmer på lige årstal og 3 – 5 på ulige årstal). Genvalg kan finde sted. Menighedsrådet og Stevns kommune udpeger selv deres observatører. Bestyrelsen beslutter ved udtræden “i utide” funktionsperioden for indtrædende eller nyvalgte medlemmer.
 10. Valg af 2 suppleanter, hver for 2 år. Genvalg kan finde sted.
 11. Valg af 2 bilagskontrollanter for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
 12. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.

§ 7.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 20 medlemmer. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

Stk. 3. Hvis ikke mindst en fjerdedel af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet på generalforsamlingen.

Kap. 4. Kontingent og udmeldelse.

§ 8.

Stk. 1. Kontingent opkræves første kvartal af kalenderåret og skal være betalt inden 31. marts. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt. Medlemmernes indbetalinger indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i landsforeningens navn.

Stk. 3. Udmeldelse af landsforeningen kan ske til kassereren med virkning fra udgangen af regnskabsåret.

Kap. 5. Ændring af vedtægterne.

§ 9.

Stk. 1. Ændringer af ovennævnte vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er meddelt på den udsendte dagsorden. Ændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre 10% af landsforeningens medlemmer.

Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden én måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødendes antal, er for forslaget.

Kap. 6. Landsforeningens opløsning.

§ 10.

Stk. 1. Beslutning om opløsning af landsforeningen kræver forudgående forslag herom efter reglerne i § 6, stk. 3 og § 7. Beslutning om landsforeningens ophævelse kræver mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning stemmer herfor på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2. I tilfælde af landsforeningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om fremtiden for udstillingsfaciliteten “Landskabsrummet” med tilhørende løsøre.

Stk. 3. Ved landsforeningens opløsning træffes der foranstaltninger med de gaver, som landsforeningen måtte have modtaget af Martin A. Hansens arvinger, i overensstemmelse med bestemmelserne i det til grund for gaverne værende overdragelsesdokument (gavebrev).

Stk. 4. Ved landsforeningens opløsning anvendes foreningens evt. overskud / formue til formål i overensstemmelse med §2 stk. 3.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 15. april 2009.
Ændringerne (i kursiv) er vedtaget på generalforsamlingen d. 8. april 2014.
Ændringerne (med fed skrift) er vedtaget på generalforsamlingen d. 19. april 2017.
Ændringerne (med fed skrift og kursiv) er vedtaget på generalforsamlingen d. 10. juli 2021.