Forfatteren

ved Anders Thyrring Andersen

1909 Jens Alfred Martin Hansen fødes 20.8. på gården Østerhøj i Strøby på Stevns. Søn af Hans Peter Hansen, ud af gammel bondeslægt fra Strøby og bestyrer af den fædrene gård, og af Kristine (født Matthiasen) fra Valløby, ud af fattig landarbejderslægt. Hjemmet præget af såvel pietistisk kristendom (forældrene tilslutter sig Indre Missions Samfund omkring 1919) som politisk radikalisme.

1911 Gården Østerhøj sælges, da farfaderen dør. Familien flytter til Store Heddinge, hvor faderen bliver medhjælper og rejsende kommissionær for sin storebroder, der er fragtmand. Søsteren Inger fødes.

1914 Familien flytter til ’Doktorboligen’ i Strøby, og faderen opgiver arbejdet som kommissionær. Familien lever i stor fattigdom. Søsteren Karen fødes.

1915 Faderen genindkaldes til sikringsstyrken i forbindelse med udbruddet af 1. Verdenskrig; efter hjemsendelsen dårligt betalt arbejde som daglejer suppleret med bijob som kirkesanger.

1918 Forældrene køber en lille landbrugsejendom, ’Stedet’, mellem Strøby og Strøby Egede. Får i Strøby Egede Skole Erik Heding som lærer, og præges af dennes levende historiefortælling. Låner bøger af naboen Jens Peter Sørensen (’Urmageren’). I de kommende år en flittig læser af populærvidenskabelig, historisk og religiøs litteratur.

1922-25 Konfirmeres 30.9. 1922, afslutter skolen foråret 1923, og kommer efter et års arbejde hos forældrene ud at tjene på to gårde: 1924 Strædet, Strøby Egede, og 1925-26 Legaard, Strøby; arbejder på sidstnævnte sammen med den belæste forkarl Hans Jørgensen (’Fynboen’). Får i denne tid kendskab til et bredere udvalg af litteratur, og læser bl.a. Fr. Paludan-Müller: Adam Homo og Søren Kierkegaard: Enten-Eller. Træffer ved et Missionsmøde 1925 den lamme gårdmandssøn Anders Christensen Andersen (’Krøblingen fra Spjellerup’).

1926 Optages på det missionske Haslev Seminarium. Inspireres af dansklæreren Morten Lambertsens undervisning. Læser bl.a. Søren Kierkegaard, J.P. Jacobsen, August Strindberg og Johannes V. Jensen. En af hovedkræfterne i den rebelske elevgruppe ’De flossede’.

1927 Første dagbogsoptegnelser. I sommerferien cykeltur til Småland. Begynder opgøret med hjemmets pietistiske arv.

1929 Formand for elevforeningen. Første egentlige artikel, ”Et Blik paa vor Tid”, trykt i seminariebladet Kæden. Træffer beslutning om at ville være skønlitterær forfatter. Første kendte og bevarede noveller. Optaget af F.M. Dostojevskijs forfatterskab, og interesseret i J. Anker Larsens religiøse mystik.

1930 Forelsker sig i Birgit, elev på seminariet i Landskrona, med hvem der korresponderes flittigt de næste par år. Frier pr. brev i december, men får afslag. Tager lærereksamen med udmærkelse, og får ansættelse i en række kortvarige vikariater i Køge. På ferietur til Sverige. Overværer i Præstø en sommerfest (’Regatta’) i august. Medudgiver af en litterær antologi, Ny Ungdom. Arbejdsløs, bor hos forældrene. Omfattende læsning af den nye sovjetrussiske realisme.

1931 Maj-juli vikariat i Odense. Ansættes 1.8. under Københavns kommunale Skolevæsen som fast lærervikar ved Frederikssundsvejens Skole. Offentliggør sin første aviskronik ”Den gamle Volds Saga” i Østsjællands Folkeblad i juli. Første optegnelser til debutromanen Nu opgiver han. Skriver sin første socialrealistiske novelle, flere følger op gennem 1930erne. Interesseret i religionsfilosofi, okkult litteratur og psykiatri. Stærkt optaget af Ludvig Feilbergs filosofi og psykologi.

1932 Møder i marts Vera Jensen, datter af vognmand Ole Chr. Jensen og økonoma Ida Jensen, og forlover sig med hende 20.5.

1933 Fastansættes 1.8. som kommunelærer ved Blaagaard Seminariums øvelsesskole på Kapelvej.

1933-34 Arbejder med Nu opgiver han, som uden resultat indsendes til Nyt Nordisk Forlags romankonkurrence, og refuseres ved en række andre forlag.

1935 1.5. gift med Vera Jensen, flytter sammen med hende i en lejlighed på Fjenneslevvej i Brønshøj. Indkaldes til militærtjeneste maj-oktober. Nu opgiver han udkommer på Gyldendal 5.10., og modtages godt af anmelderne. Efter forslag fra forfatteren Leck Fischer benyttes forfatternavnet Martin A. Hansen.

1936 Arbejder med den næste roman, Kolonien. Opslidende balancegang mellem skolearbejde om dagen og digtning om natten. Tildeles 1.5. Carl Møllers Forfatterlegat. Juli bryllupsrejse i Gudbrandsdalen, Norge.

1937 Om sommeren cykelferie, bl.a. i Sverige. Kolonien udkommer på Gyldendal 8.9. Første forarbejde til den tredje roman, Jonatans Rejse. Optaget af Alexis Kivi, Jørgen Nielsen og Nis Petersen.

1938 Begynder i juli at føre arbejdsdagbog. Som led i en bestræbelse på at bryde med tidens naturalistiske formsprog og livssyn afprøves i kortere prosatekster og i romanforsøg en række former og motiver. Fordyber sig i Cervantes og Dostojevskij.

1939 21.3. fødes sønnen Hans-Ole. Indkaldes i september til sikringsstyrkerne i forbindelse med udbruddet af 2. Verdenskrig. Arbejder hele året med Jonatans Rejse.

1940 Hørespillet Konfirmationsklokken opføres 11.6. i Statsradiofonien. Køber 1.8. hus på Skolevangen i Brønshøj. Arbejder hele året med Jonatans Rejse. Læsning af historisk faglitteratur.

1941 Påbegynder et omfattende studium af teologisk, religionshistorisk og filosofisk litteratur, bl.a. Bibelen, Blaise Pascal, Søren Kierkegaard, Harald Høffding, F.C. Krarup, Henri Bergson, G.K. Chesterton og Vilhelm Grønbech. Jonatans Rejse udkommer på Gyldendal 4.10.

1942 Fortsætter den teologisk-filosofiske læsning bl.a. til brug for en personlig formulering af, hvad kristendom er. Begynder i efteråret arbejdet på den fjerde roman, Lykkelige Kristoffer.

1943 1.3. fødes datteren Mette Lise. Arbejder hele året med Lykkelige Kristoffer. Skriver manuskript til en sparefilm, Det er ikke for sent.

1944 21.4. vinder ”Høstgildet” førstepræmie i Bogrevyens novellekonkurrence. Kontaktes omkring 1.6. af Bente Hammerich med henblik på at levere bidrag dels til den illegale antologi Der brænder en Ild, dels til det illegale blad Folk og Frihed, udgivet af Hammerich, Aksel Heltoft og Povl Vestergaard Larsen (’Peter’). 8.6. første (af i alt 72) indlæg i Folk og Frihed. Oktober seks bidrag til Der brænder en Ild, bl.a. et forsvar for stikkerlikvidering, ”Dialog om Drab og Ansvar”. Manuskriptet til Lykkelige Kristoffer afleveres til forlaget 11.8. Går omkring 8.9. under jorden, bor hos venner og bekendte i København. Vinteren 1944-45 en meget stor skriftlig produktion, dels artikler til Folk og Frihed, dels fiktionslitteratur, bl.a. en række noveller i en ny modernistisk stil, herunder i december første udkast til ”Midsommerfesten”. Bliver efter arrestation af Hammerich og Heltoft en hovedkraft bag Folk og Frihed. Modtager 8.12. et legat fra Forfatterforbundet.

1945 Arbejder med planer om en novellesamling, som viser sig at indeholde grundstammen til to samlinger (Tornebusken og Agerhønen). 10.3. udkommer Lykkelige Kristoffer på Gyldendal; romanen bliver en succes blandt anmelderne og trykkes samme år i tre oplag. 21.3. dør faderen. Befinder sig under jorden frem til 11.4., hvorefter følger en  indlæggelse indtil 14.5. på Bispebjerg Hospital pga. nyresten. Kommer lige efter befrielsen på Finansloven. Opnår inden for kort tid en lang række kontakter i det litterære miljø. Modtager i oktober den første henvendelse fra et medlem af den senere kreds omkring tidsskriftet Heretica, et brev fra Thorkild Bjørnvig. Tilspidsning af konflikten mellem skolearbejde og tid til digtning resulterer i ansøgning om tjenestefrihed fra skolearbejdet pr. 1.10. Rejse til Sverige 22.-29.10. Fortsætter som hovedmedarbejder ved Folk og Frihed, indtil bladet i december går ind. Modtager Kaj Munks Mindelegat 17.11.

1946 Arbejder december 1945-januar 1946 med figuren Kain i flere novelleudkast og romanplanen ”Kains Alter”. 20.1. første møde med Thorkild Bjørnvig. Fra aviser og tidsskrifter talrige forespørgsler vedrørende bidrag. 2.-18.3. rejse til Geilo i Norge. Medlem af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening. Stærkt optaget af læsning af Søren Kierkegaard, desuden interesse for de svenske fyrtiotalister. Manuskript til den første novellesamling, Tornebusken, afleveres til forlaget 11.6. og i revideret udgave 5.9. Kontaktes 8.9. af Thorkild Bjørnvig og Bjørn Poulsen angående planer om et litterært tidsskrift (Heretica). 10.10. tildelt Holger Drachmann-Legatet. Sørger i løbet af efteråret for, at Gyldendal antager Thorkild Bjørnvigs første digtsamling. Rejse til Sverige 24.11.-11.12., bl.a. for at deltage i Nordisk Forfattermøde i Saltsjöbaden. Tornebusken udkommer 27.11. på Gyldendal og betyder det definitive gennembrud hos kritikerne. Sæde i Holberg-Medaillens Komité. Som første oversatte værk udgives Lykkelige Kristoffer i Sverige.

1947 1.1. tildelt Politikens Kunstnerpris. 18.2.-12.5. ophold i Roa, Norge. Lykkelige Kristoffer udgives i Norge. Arbejder forår og sommer med den anden novellesamling, Agerhønen. 21.6. møde med Thorkild Bjørnvig, Bjørn Poulsen, Ole Wivel og Knud W. Jensen angående tidsskriftet, som i december navngives Heretica. Rejse i Skåne 26.-28.6. Påbegynder en revision af Jonatans Rejse. Deltager 2.-7.9. i Foreningen Nordens Svensk-dansk Møde på Hindsgavl. Agerhønen udkommer 6.12. på Gyldendal og modtages meget fint.

1948 18.1.-6.4. studieophold på Lysebu i Norge, inviteret af Fondet for dansk-norsk Samarbejde; bl.a. besøg hos Tarjei Vesaas i Vinje og hjemrejse over Sverige. Bidrager i februar til første nummer af Heretica, redigeret af Bjørn Poulsen og Thorkild Bjørnvig, udgivet af Wivels Forlag; flittig bidragyder til tidsskriftet i resten af dets levetid. 12.2. tildelt Pris fra Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse. Færdiggør omarbejdelsen af Jonatans Rejse, som udgives i Norge. Maj-september er Vera Hansen alvorligt syg med lungebetændelse og byld på lungen, og indlægges først på Diakonissestiftelsen, dernæst på Klinikken på Sortedamsdosseringen, hvor hun med held opereres. Overvejer (igen) at standse forfatterskabet, hvorefter der bliver stadigt længere mellem nye fiktionsarbejder. Arbejder sommer og efterår med den første essaysamling, Tanker i en Skorsten, som udkommer 24.11. på Gyldendal med stort salgstal til følge. Foretager 8.-14.12. sammen med Knud W. Jensen og Ole Wivel en tur til Samsø, Jylland, Fyn og Langeland, med besøg hos Sven Havsteen-Mikkelsen; kimen til kirkerejserne. Lykkelige Kristoffer udgives i Tjekkoslovakiet.

1949 Indtræder januar i dommerkomitéen for en romankonkurrence ved Hagerups Forlag. 16.-24.2. rejse til Finland i anledning af en ”Danmarksuge”. Modtager samme måned opfordring fra Statsradiofonien om at skrive en radioroman. Overbebyrdet af foredragsrejser, korrespondance og opgaver fra Forfatterforeningen. Ophold i Norge, 20.4.-25.5. i Ådalen, 25.5.-28.6. i Asker. Færdiggør i april manuskriptet til en film om blinde, Blind, og redigerer april-maj novelleantologien Ansigterne. Arbejder maj-september med Leviathan, som fra september offentliggøres stykkevist i Heretica. Foreslår 5.6. Ole Wivel, Knud W. Jensen og Sven Havsteen-Mikkelsen en idé til en fælles bog om de danske landsbykirker og religionsskiftet i Norden (Orm og Tyr). Ophold på Hindsgavl 3.-10.7. Får bevilget afsked fra Københavns Skolevæsen pr. 1.8. Præsenteres på sin 40-års fødselsdag for den første bog om sit forfatterskab, Thorkild Bjørnvig: Martin A. Hansens Digtning. Fra begyndelsen af september til 27.10. ophold på Sigurd Swanes ejendom i Odsherred. Kirkerejse 20.10. i Nordvestsjælland sammen med Havsteen-Mikkelsen, Wivel og Vera Hansen. Påbegynder 22.-24.10 arbejdet på to mulige fortællinger til radioroman, Løgneren og ”Lindormen”. Fra midten af november arbejdes kun med Løgneren. Modtager 7.11. Boghandlernes gyldne Laurbær. Ophører i november med at føre løbende dagbog. Sender i december et ultimatum til kredsen omkring Heretica. Tornebusken udgives i Norge. Agerhønen udgives i Sverige.

1950 Danner i januar sammen med Ole Wivel den nye redaktion af Heretica; kursen lægges lidt om, over mod det nordiske og det videnskabsteoretiske. 15.1.-2.4. oplæses Løgneren i radioen af Pouel Kern. Romanen udgives i bogform på Gyldendal 29.8. og sælger samme år 20.000 eksemplarer (i dag er romanen Gyldendals bedst sælgende danske skønlitterære udgivelse nogen sinde). Herefter ophører næsten den fiktionslitterære del af forfatterskabet. Dansk kontaktperson for Gunnar Björling-Selskabet. Den reviderede udgave af Jonatans Rejse udkommer på dansk 2.5., Veras Viser og Eventyr udkommer 13.5. Ophold i Vestre Toten, Norge, 20.5.-21.6. Pr. 1.7. flytter familien til ’Salum’, en nedlagt præstegård i Allerslev ved Lejre. Oktober første udkast til Orm og Tyr (Kirkebanken). Udgiver 15.11. sammen med H.C. Branner første bind i serien Mennesket i Tiden. Leviathan udkommer i bogform på Wivels Forlag 27.11. Træder ud af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening. Foretager sammen med Sven Havsteen-Mikkelsen og Ole Wivel, lejlighedsvis tillige med Knud W. Jensen, Regin Dahl, Vera og Hans-Ole Hansen, en række kirkerejser, ofte kombineret med foredragsturnéer. Således i februar-marts til Fyn, Jylland og Sjælland, i april til Sverige, i maj til Fyn og Jylland, i juni til Norge, i oktober på Sjælland, i december på Sjælland og til Bornholm. Tildeles Helge Rode Legatet. Løgneren udgives i Norge.

1951 Arbejder en stor del af året på Orm og Tyr; i februar kirkerejse til Sydslesvig, i maj på Sjælland og til Sverige, i juni til Jylland, i juli på Sjælland og til Norge, i oktober til Norge og Jylland, i november på Sjælland og i december på Sjælland og til Møn. Opdager i april en sammenhæng mellem placering af kirke og høje i Jelling og Uppsala. Omfattende foredragsvirksomhed. Da dommerkomiteén for Hagerup Forlags romankonkurrence ikke finder nogen af de indsendte bidrag egnet til udgivelse, indstævner Dansk Forfatterforening 12.12. på forlagets vegne dommerkomitéens medlemmer for Landsretten. Agerhønen udgives i Norge. Løgneren udgives i Sverige og Holland.

1952 Lader sig 1.1. sammen med Ole Wivel afløse som redaktør af Heretica til fordel for Frank Jæger og Tage Skou-Hansen. Januar kirkerejse på Sjælland, marts den sidste kirkerejse, til Jylland. Foredrags- og ferierejse til Norge 3.-ca. 25.3. Modtager Otto Benzons Forfatterlegat. 17.5.-8.7. rejse til Island og Færøerne sammen med Sven Havsteen-Mikkelsen. Herefter rejser til Jylland og Sverige. Inddrages som rådgiver i forbindelse med Knud W. Jensens køb af Gyldendal i august. Skriver næsten intet fra sommeren 1952 til foråret 1953. Orm og Tyr udkommer 18.11. på Wivels Forlag, med træsnit af Havsteen-Mikkelsen. Kirkebanken – et Udkast udkommer 19.11. Udmelder sig af Dansk Forfatterforening, efter at Landsretten 20.11. har ladet sagen vedr. Hagerups Forlag falde. Tildeles 3.12. Holberg-Medaillen. Tanker i en Skorsten udgives i Norge. Løgneren udgives i Vesttyskland.

1953 Midt i en længerevarende skrivekrise udvikles vinter og forår hobbyen sakraltopografi, en undersøgelse af stednavne, samt opmåling og kortlægning af helligsteder fra jernalderen. Forår og efterår meget omfattende foredragsvirksomhed. Kringen – Billeder fra øvre Gudbrandsdal udkommer 8.5. på Gyldendal. 22.-24.5. rejse til Stockholm; drikker ved en fejltagelse rensevæske. Rejse til Åland 26.5.-12.6.53 sammen med familien og Sally Salminen og Johs. Dührkop. 5.-ca. 20.8. rejse til Norge. September og oktober stor skriftlig produktion. Efterår deltager i arkæologiske undersøgelser omkring Lejre. 27.11. udkommer Paradisæblerne og andre Historier på Forlaget Fremad i et 1. oplag på 40.000 eksemplarer, som er udsolgt en uge senere. Dansk Vejr udkommer 30.11. på Hasselbalchs Forlag, med tegninger af Ernst Clausen. Redigerer sammen med Kjeld Elfelt udvalget Jørgen Nielsen. Løgneren udgives i Finland og Frankrig. Paaskeklokken udgives i Vesttyskland. Paradisæblerne udgives i Norge.

1954 Efter nogen tids sygdom flere lægeundersøgelser, dog uden resultat. Omarbejder ældre noveller til planlagt ny novellesamling. Planlægger arkæologisk-historisk tidsskrift sammen med Palle Lauring. Forår og efterår meget omfattende foredragsvirksomhed. 29.10.-2.11. rejse til Oslo. 16.11. udkommer på Carit Andersens Forlag Rejse paa Island. I december medlem af bestyrelsen for Peter Jensens Fond (senere Louisiana-fonden). Tildeles Adam Oehlenschläger Legatet. Løgneren udgives i England. Jonatans Rejse udgives i Finland. Paradisæblerne udgives i Sverige.

1955 Tornebusken udgives i Sverige. Omkring 17.2. sidste udenlandsrejse, til Sverige. 15.4. sidste udgivelse, forord til Herman Melvilles Moby-Dick. Sygdom afbryder arbejdet med den nye novellesamling. Indlægges 18.4. på Bispebjerg Hospital med urinforgiftning af blodet forårsaget af kronisk nyrebetændelse. Under hospitalsopholdet genoptages dagbogsskrivning og arbejde med fiktionslitteratur. Stærkt optaget af St. St. Blicher og maleren Niels Larsen Stevns. Sidste skriftlige frembringelse brevforsøg 19.6. Dør på hospitalet 27.6. og begraves 1.7. fra Grundtvigskirken af Torben Dijnes. Samme dag taler Øivind Berggrav og Thorkild Bjørnvig ved kisten i Salums have, og Erik Aalbæk Jensen holder andagt i Allerslev Kirke, på hvis kirkegård gravstedet findes.

1955

 • Konkyljen, noveller, udg. af Vera Hansen og Ole Wivel.
 • Gyldendals Julebog 1955 – Martin A. Hansen, noveller, essays og digte, udg. af Ole Wivel og Vera Hansen.

1956

 • Midsommerkrans, essays, udg. af Vera Hansen og Ole Wivel.

1957

 • Bøgernes Verden, noveller og essays, udg. af Tage la Cour.
 • Af Folkets Danmarkshistorie. Seks Kapitler fortalt for Ungdommen, essays, udg. af Vera Hansen og Ole Wivel.

1958

 • Martin A. Hansen fortæller, noveller og essays, udg. af Hans Røpke og Ole Wivel.

1959

 • Efterslæt. Sidste Noveller og Skildringer, udg. af Thorkild Bjørnvig og Ole Wivel.

1960

 • Høstgildet og andre Fortællinger, udg. af Ole Wivel.

1961

 • Mindeudgave, bd. 1-10.

1962

 • Soldaten og Pigen, Dyremøder, oplæsning på grammofonplade.

1965

Ved Korsvejen. Litterære Essays, udg. af Thorkild Bjørnvig og Ole Wivel.

Martsnat, noveller og essays, udg. af Thorkild Bjørnvig.

1966

 • Verdensromanen. Historiske Essays, udg. af Thorkild Bjørnvig og Ole Wivel.
 • Midsommerfesten, novelle.

1968

 • Martin A. Hansen og Skolen, essays, udg. af Hans Røpke og Ole Wivel.

1969

 • Isen bryder. Novelleforlægget til Løgneren, udg. af Ole Wivel.

1989

 • Martin A. Hansen, noveller, udg. af Niels Knudsen.

1991

 • Hemmelighedens kunstner. Et udvalg af fortællinger, essays og digte, udg. af Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen.

1997

 • Martin A. Hansen og Indre Mission, essays, udg. af Alex Ahrendtsen.

1999

 • Dagbøger 1931-55, bd. 1-3, udg. af Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen.
 • Manden fra Jorden. 15 noveller, udg. af Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen.

2004

 • Kætterbreve. Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica, bd. 1-3, udg. af Anders Thyrring Andersen.

2006

 • Midsommerfesten, tegnet af Terkel Risbjerg.

2008

 • Løgneren, mp3-cd, indlæst af Jens Albinus.

2009

 • Løgn og sandhed. Martin A. Hansen i lyd, dobbelt-cd, udg. af Anders Thyrring Andersen.