Meddelelser

Martin A. Hansen prisen tildelt Ole Juul

Den 20. august, på Martin A. Hansens fødselsdag, blev Martin A. Hansen prisen tildelt Ole Juul.
Den fungerende formand, Henning motiverede prisoverrækkelsen med flg.:

I kronikker og artikler har du i dagspressen flittigt og vedholdende gjort opmærksom på Martin A. Hansens forfatterskab og dets betydning ikke mindst som udfordring for en menneskeliggørelse af det samfund, vi lever i i dag. I en kronik i Jyllands-Posten i dette forår gjorde du opmærksom på, at vi høj har brug for kunstnere og digtere, der på ny indskriver sig i en trodsig forventning til fremtiden båret af et evangelisk håb. Her peger du netop på Martin A. Hansen, der ved sin egen litterære indsats gjorde opmærksom på den bevidsthed om ansvar og ret, som ligger dybt i vort folk, og som nu skal være bærende i efterkrigstidens moralske og kulturelle krise. Du gør også i samme kronik opmærksom på, hvordan Martin A. Hansen arbejdede på at bryde den mur ned, der var mellem det læsende folk og den nye forfattergeneration, der til trods for egen famlende kristne overbevisning alligevel ville hente det frem af traditionen, der kunne bære igennem. Det er hvad du også bringer frem i din seneste bog om Som formand for Landsforeningen har du udvidet og videreført, hvad der var lagt af spor forud. Jeg vil her nævne det videre arbejde for Digterruten. Men ikke mindst er du optaget af det litterære arbejde. Du styrkede arbejdet med udgivelser, hvor jeg må nævne idéen til de såkaldte boghæfter, der kort og let tilgængeligt fremstiller de mange sider af forfatteren. Her lagde du selv ud med boghæftet ”Martin A. Hansen for begyndere”. Du har i høj gang været inspirator til de studier, som har udmøntet sig i de forlagsudgivelser af antologier om forfatterskabet, vi har set de senere år. Hertil kommer så initiativ til og medvirken ved den række af seminarer om forfatterskabet, som har været og er et væsentligt led i et øget kendskab til Martin A. Hansen.

Med stor energi og et udpræget organisationstalent har du som formand væsentligt styrket Landsforeningens arbejde. Ikke mindst vil jeg fremhæve den ihærdighed, hvormed løbende du har bombarderet dagspressen med informationer om Landsforeningens arbejde.

Dit arbejde fortsætter. På dit skrivebord ligger der helt sikkert skitser og idéer til et eller flere boghæfter, som skal ud, ligesom du griber til tasterne for at forfatte en kronik, når du finder at Martin A. Hansen har et ord til tiden, som du kan gøre til dit eller rettere underbygge dit anliggende med. Hertil kommer, at du står bestyrelsen bi med gode råd og idéer. Du følger Landsforeningens arbejde tæt og som fungerende formand for Landsforeningen ser man sig på sikker grund med den indsigt, du villigt bidrager med.

Hans-Ole Hansen, 21.03.1939 – 03.05.2021

I anledning af meddelelsen om Hans-Ole Hansens død bringer jeg på Landsforeningens vegne nedenstående nekrolog.

Da jeg i 2015 blev valgt ind i bestyrelsen for Landsforeningen Martin A. Hansen og overtog formandsposten efter foreningens første formand, kom jeg til at arbejde sammen med en særdeles aktiv bestyrelse, hvor bl.a. Hans-Ole Hansen sad. Hans-Ole Hansen havde i 2009, 100-året for Martin A. Hansens fødsel, sammen med andre fremsynede personer, dannet Landsforeningen.

Sammen med sin hustru, nu afdøde Dorthe Hansen, sin søster, Mette Lise Rössing og Martin A. Hansen forskeren Anders Thyrring Andersen havde Hans-Ole Hansen i 2014 afsluttet arbejdet med et særdeles fremsynet projekt, som igennem årene har været Landsforeningens ’ansigt’ udadtil: Digterruten Digter og Landskab – Martin A. Hansen på Stevns. Digterruten med sine 10 lokale rutepunkter, som hvert år besøges af adskillige grupper og enkeltpersoner, danner i dag forbillede for andre litterære selskabers arbejde med at skabe lignende digteruter landet over.

Arbejdet dengang og Hans-Ole Hansens virke i Landsforeningen indtil sygdom for få måneder siden gjorde, at han måtte trække sig fra bestyrelsen, vidner om et levende og respektfuld engagement i formidlingen af sin fars forfatterskab. Hans-Ole Hansen var som historiker særdeles grundig og pædagogisk i sin formidling, hvilket var tydeligt i de arbejdsopgaver, han påtog sig i Landsforeningen. Han var yderst visionær i sine bestræbelser på at markere forfatterskabet, hvilket bl.a. kan aflæses i den plancheudstilling, som Landsforeningen inden længe kan åbne for offentligheden. Plancherne udstiller – ud over information om Landsforeningen arbejde – vigtige temaer fra et forfatterskab, som levede videre i sønnen og dennes arbejde for på nye måder at synliggøre faderens tankeverden.

Det har været berigende at arbejde sammen med Hans-Ole Hansen i Landsforeningen, især når han knyttede tråde tilbage til de år, hvor han sammen med sin far foretog sakraltopografiske undersøgelser i landskabet. Arbejdet blev for den dengang 16-årige brat afsluttet med Martin A. Hansens alt for tidlige død i 1955, men påvirkningen sad i drengen livet ud. Således vakte Martin A. Hansen sin søns interesse for historien, og allerede som gymnasieelev byggede Hans-Ole Hansen sammen med nogle venner sit første stenalderhus på en lånt nabogrund, hvorfra idéen blev skabt til det, der først kom til at hedde Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre, nu Sagnlandet Lejre, og som fortsat udvikles efter hans mangeårige indsats frem til 1986.

Landsforeningen Martin A. Hansen har med Hans-Ole Hansens død mistet et livsvidne, som på sin helt egen måde tog arven op. Nu, hvor ’Salum’, den gamle præstegård i Allerslev, hvor Martin A. Hansen levede i sine sidste år og som Hans-Ole Hansen overtog, står tom, er det af uvurderlig betydning for Landsforeningens arbejde med formidling af forfatterskabet, at der i disse dage etableres en Martin A. Hansen Samling på Liselund ved Slagelse. Også dette arbejde levede Hans-Ole Hansen med i til det sidste.

Æret være hans minde.
 
Ole Juul
Form. f. Landsforeningen Martin A. Hansen

Nye tiltag i foreningen

Digterruten. I Strøby på Stevns er den længe ventede afslutning på Digterruten i fuld gang.

Lille Salum. På Liselund Seniorhøjskole er rummet Lille Salum blevet indviet på forfatterens fødselsdag d. 20. august 2021.

Nyhedsbrevet

Landsforeningen udsender et omfattende og informativt nyhedsbrev ud til alle medlemmerne to gange om året.

Landskabet ved Strøby. Tegnet af Ullrich Rössing. Bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Klik på billedet for at betragte det i stort format.

Aktiviteter og foredragsholdere

Der tilbydes en liste over foredrag og foredragsholdere. Vil man ude i landet arrangere et foredrag med en af de nævnte foredragsholdere, kontakter man selv vedkommende via anførte mail.