Meddelelser

Hans-Ole Hansen, 21.03.1939 – 03.05.2021

7. maj 2021

I anledning af meddelelsen om Hans-Ole Hansens død bringer jeg på Landsforeningens vegne nedenstående nekrolog.

Da jeg i 2015 blev valgt ind i bestyrelsen for Landsforeningen Martin A. Hansen og overtog formandsposten efter foreningens første formand, kom jeg til at arbejde sammen med en særdeles aktiv bestyrelse, hvor bl.a. Hans-Ole Hansen sad. Hans-Ole Hansen havde i 2009, 100-året for Martin A. Hansens fødsel, sammen med andre fremsynede personer, dannet Landsforeningen.

Sammen med sin hustru, nu afdøde Dorthe Hansen, sin søster, Mette Lise Rössing og Martin A. Hansen forskeren Anders Thyrring Andersen havde Hans-Ole Hansen i 2014 afsluttet arbejdet med et særdeles fremsynet projekt, som igennem årene har været Landsforeningens ’ansigt’ udadtil: Digterruten Digter og Landskab – Martin A. Hansen på Stevns. Digterruten med sine 10 lokale rutepunkter, som hvert år besøges af adskillige grupper og enkeltpersoner, danner i dag forbillede for andre litterære selskabers arbejde med at skabe lignende digteruter landet over.

Arbejdet dengang og Hans-Ole Hansens virke i Landsforeningen indtil sygdom for få måneder siden gjorde, at han måtte trække sig fra bestyrelsen, vidner om et levende og respektfuld engagement i formidlingen af sin fars forfatterskab. Hans-Ole Hansen var som historiker særdeles grundig og pædagogisk i sin formidling, hvilket var tydeligt i de arbejdsopgaver, han påtog sig i Landsforeningen. Han var yderst visionær i sine bestræbelser på at markere forfatterskabet, hvilket bl.a. kan aflæses i den plancheudstilling, som Landsforeningen inden længe kan åbne for offentligheden. Plancherne udstiller – ud over information om Landsforeningen arbejde – vigtige temaer fra et forfatterskab, som levede videre i sønnen og dennes arbejde for på nye måder at synliggøre faderens tankeverden.

Det har været berigende at arbejde sammen med Hans-Ole Hansen i Landsforeningen, især når han knyttede tråde tilbage til de år, hvor han sammen med sin far foretog sakraltopografiske undersøgelser i landskabet. Arbejdet blev for den dengang 16-årige brat afsluttet med Martin A. Hansens alt for tidlige død i 1955, men påvirkningen sad i drengen livet ud. Således vakte Martin A. Hansen sin søns interesse for historien, og allerede som gymnasieelev byggede Hans-Ole Hansen sammen med nogle venner sit første stenalderhus på en lånt nabogrund, hvorfra idéen blev skabt til det, der først kom til at hedde Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre, nu Sagnlandet Lejre, og som fortsat udvikles efter hans mangeårige indsats frem til 1986.

Landsforeningen Martin A. Hansen har med Hans-Ole Hansens død mistet et livsvidne, som på sin helt egen måde tog arven op. Nu, hvor ’Salum’, den gamle præstegård i Allerslev, hvor Martin A. Hansen levede i sine sidste år og som Hans-Ole Hansen overtog, står tom, er det af uvurderlig betydning for Landsforeningens arbejde med formidling af forfatterskabet, at der i disse dage etableres en Martin A. Hansen Samling på Liselund ved Slagelse. Også dette arbejde levede Hans-Ole Hansen med i til det sidste.

Æret være hans minde.
 
Ole Juul
Form. f. Landsforeningen Martin A. Hansen

Foredrag om Martin A. Hansen og skolen

29. september 2020

Selv om Landsforeningen har aflyst de planlagte heldagsseminarer med tre foredragsholdere, betyder det ikke, at der ikke bliver indbudt til foredrag om Martin A. Hansens skoletanker.

Således har en af de fynske ildsjæle, Kaj Axel Jensen fra Brenderup, sammen med folkeuniversitetet arrangeret en foredragseftermiddag i Middelfart d. 10. april 2021. (Der vil senere blive udsendt et program med tilmelding til dette arrangement).

Andre i medlemskredsen er velkommen til at tage lignende initiativ, og i så fald vil Landsforeningen være behjælpelig med bekendtgørelser m.m. Der tilbydes en liste over foredrag og foredragsholdere, der i så fald kan være aktuelle. Vil man ude i landet arrangere et foredrag med en af de nævnte foredragsholdere, kontakter man selv vedkommende via anførte mail.

Hent foredragslisten her

Veras Viser og Storkene på taget

17. august 2020

I det følgende lidt om fødselsdagen, fordi vi i år ikke kan mødes i ”Landsforeningen Martin A. Hansen” den 20. august.

Jørgen Jørgensen har samlet nogle tekster dels fra tilblivelsen af ”Veras Viser” for 70 år siden og dels en lille fortælling fra forfatterens fødsel.


Vera og Martin (Alfred)

Veras Viser

Martin A. Hansens plan om at forære hustruen Vera Hansen en bog, som foruden egne digte skulle indeholde bidrag af deres to børn, Hans-Ole og Mette Lise, blev konkretiseret efter hjemkomsten fra et ophold på Hindsgavl 3.-10. juli 1949. Allerede to dage senere, den 12. maj, noterer Martin A. Hansen i sin dagbog nogle af de hovedtanker ned, som han har gjort sig om bogen:

Veras Viser.
Jeg har tænkt paa det i længere Tid, men først i Hindsgavl, naar jeg om Morgenen der (3-4 Morgener) sad i Tepavillonen og arbejdede, før nogen var oppe, blev det mig rigtig klart, hvordan Sangene skulle være. Altsaa først kære Vera. Navn, dvs. skrevet for hende og hendes Sang – derfor vort lyriske og varme, enkle, oprigtige – sætte det enkelt rene fra Hverdag og Natur ind foran en dybere Baggrund – Ordet eet med Tingen – det vemodige – den underliggende Følelse af Tiden, der haster bort – lidt ru i Tonen, hun ikke blot tolker dem, men giver dem noget med sin Stemme og Følelse –. De skal synges. Spørgsmaalet om Komponisten? Kender ikke selv nogen, som jeg ved egnet. Spørge O. [Ole Wivel] – Viserne rene, af en vis Strenghed, men ikke uden Humor. Stemninger.

Vera har en Mission – hun sang dejligt den Aften paa Hindsgavl – hun skal have Sange hun selv har været med til at skabe.

Er det muligt at skabe Sange nu? Netop kun i et Forhold som vort maaske.

Tekst (og Melodi, helst ogsaa den maa udspringe af Digtets Væsen) ikke et Nummer – men det fælles Ord.

Sang om det at give.
Moderens Bekymring.
Morfars Skovlskaft.
Den syge Fars – Veras Fars.
Far, da jeg saa ham tage sig i Armen (Angina pectoris)
De falder brat.
Valmuen.
Digtet om Manden, der ledte efter sit Hus.
En ung Pige alene hjemme.
Hustruen venter, mens Manden er ude (Besættelsestiden)
Aftensang.
Morgensang.
Bien ved den blomstrende Kongelys.

(Martin A. Hansen, Dagbøger, Bind 2: 1947-55, 1999, s. 730-31)

Flere af de nævnte motiver optræder på forskellig vis i nogle af Martin A. Hansens noveller og essays. Vera Hansen fik bogen om aftenen 12. maj 1950, mens bogen først udkom den 13. maj på hendes 40 års fødselsdag.

En kopi af ”Veras Viser” er vedlagt som en email-hilsen fra bestyrelsen til Landsforeningens medlemmer.
Bogen er meget vanskelig at skaffe sig, da den kun udkom i 250 eksemplarer.

Storkene på taget

Mor paa Besøg i Gaar … Fortalte atter om Storkeflokken som sad paa Rygningen af Gaarden hele den Nat, da jeg blev født. Dette Træk har altid været af en ubeskrivelig symbolsk Styrke. Lykkefugle, et Varsel, jeg er ikke i Stand til at fornægte, at jeg stadig tror derpaa.

Martin A. Hansen: Dagbøger 17.04.1939

Da drengen blev født den 20. august mellem 18,30 og 19,00, slog atten storke sig ned paa gaardens tage. Jodmoderen kom ind til mig og sagde, at nu var der sat vagt om gaarden. Folkene ovre paa mejeriet kunde se storkene, saa da familien fik at vide, at drengen var født, sagde børnene, at det vidste de i forvejen, de havde jo set storkene! De fløj igen kl. 4 om morgenen.

Fortalt af Martin A. Hansens mor, Karen Christine Mariane Mathiasen

Ole Wivel: Martin A. Hansen. Fra Barndommen til Krigens Aar, 1967, s. 39.

Martin A. Hansen – skoletanker til tiden

13. maj 2020

Landsforeningen har netop udgivet et boghefte “Martin A. Hansen – skoletanker til tiden” og et særtryk “Det daglige skolearbejde” i forbindelse med temaet “Martin A. Hansen og skolen” (perioden 2020 til 2021).

Se pris mv. under salg.

Hefterne blev meget positivt anmeldt i Kristeligt dagblad d. 11. maj 2020 (5 udaf 6 stjerner).

Aflysninger i foråret 2020

13. april 2020

Generalforsamling

På vegne af Landsforeningen Martin A. Hansen vil jeg hermed meddele Landsforeningens medlemmer, at vi i bestyrelsen – grundet de helt ekstraordinære forhold i forb. m. coronavirus – er blevet enige om at aflyse den planlagte ordinære generalforsamling d. 22. april i år. Generalforsamlingen vil blive afviklet senere på året – den 22. oktober. Indbydelse med tidspunkt, sted og nærmere indhold meddeles medlemmerne senere.
Regnskab 2019 og budget 2020 for Landsforeningen, dagsorden samt aktivitetskalender fremgår af hjemmesiden.

Nye datoer fremgår af Aktivitetslisten, som vi holder opdateret løbende.

Se alle aflysningerne i Aktivitetslisten 2020 her.

Se iøvrigt

Dagsorden til generalforsamlingen inkl. forslag til vedtægtsændringer
Årsregnskab 2019 (godkendt af bilagskontrollanterne og af bestyrelsen d. 5. marts)
Budget 2020
Aktivitetskalenderen for 2020

Sensommerhilsen 2019

13. september 2019

Det blev en travl sensommer for Landsforeningen Martin A. Hansen.

Først det store fødselsdagsarrangement d. 20. august i Brønshøj som Kaare Vissing Andersen havde brugt megen tid på at få i stand.

Omkring 60 mennesker deltog hvoraf 2/3 af deltagerne startede med rundvisningen i Brønshøj, hvorefter alle samledes på ”Pilegården” til spisning, uddeling af Martin A. Hansen prisen til Jørgen Jørgensen, der også denne dag udgav en række essays og noveller af MAH i bogen ”Daggry”. Kaare Vissing Andersen blev udnævnt til æresmedlem for sin store indsats. Dagen vil yderligere blive beskrevet i novembers Nyhedsbrev.

Se filmen fra dagen

7. september deltog Landsforeningen i en Litteraturfestival i St. Heddinge arrangeret af bibliotekerne på Stevns. Her deltog Hans-Ole Hansen og flere medlemmer fra bestyrelsen. Der var stor interesse for Landsforeningens stand og Karen Secher Jensen og HOH fortalte fra en af scenerne om forfatteren.

Se den korte film fra dagen

En lille gruppe – Ole Juul, Hans-Ole Hansen, Henning Nørhøj (Repræsentant for Emmaus) og undertegnede – er godt i gang med at opbygge et arkiv for Martin A. Hansens forfatterskab på Galleri Emmaus i Haslev. Målet er at blive færdig inden årsskiftet.

Næste gang I hører fra Landsforeningen er i november hvor Nyhedsbrev nr. 19 udsendes.

Martin A. Hansen og Stevns (lydbog)

15. august 2019

Lydbogen omfatter 21 tekster fra Digter og Landskab i deres fulde længde. Indlæsningen er foretaget af tre gode og rutinerede stemmer.

Den samlede spilletid er næsten 10 timer. Mappen indeholder en CD  og en USB-nøgle, begge med alle lydfilerne i mp3-format (128 kbps).

Afspilningen kan således finde sted enten på en cd-afspiller eller på en computer. Se også omtalen af teksterne under E-bogen / salg bøger.


Lydbog: Mp3-lyd på CD og USB-nøgle.

Ca. 9 timer.

Indlæst af Morten Thunbo, Ulla Maibom og Hans-Ole Hansen.
Lydstudie Poul Jørgensen

ISBN 978-87-999714-3-5

Pris kr. 150,-
Porto i DK kr. 40,-
I alt kr. 190,-

Materialet kan bestilles ved henvendelse til Mette Lise Rössing.

pr. mail roessing@mail.dk

eller pr. post:
Slagelse Landevej 115
4242 Boeslunde.

Faktura lægges i forsendelsen.

Beløbet bedes betalt inden 14 dage, og mærket med Lydbog og fakturanummer.

Salg af bøger mm.

15. august 2019

Nye udgivelser i 2019:

Boghefte “Martin A. Hansen for begyndere”
E-bog “Martin A. Hansen og Stevns”
Lydbog “Martin A. Hansen og Stevns”

Find dem under SALG

Daggry – Indholdsfortegnelse

8. august 2019

Martin A. Hansen – ”Daggry – Essays om eksistens og livsanskuelse” ved Jørgen Jørgensen udkommer d. 20.08.2019.

INDHOLD

 1. Forord
 2. Paa Vognbunden
 3. Verdensromanen
 4. Tilskueren som Teater
 5. Moderne Religiøsitet
 6. Øksen
 7. Historie og Natur
 8. Rentierfilosofi
 9. Om Pessimisme
 10. Ved Nytår 1949 – To nætter
 11. Daggryet
 12. Den mørke Middelalder
 13. Intelligens og Masse
 14. I Lunden
 15. Tekstoplysninger og noter
 16. Person- og emneregister

Ved læsning og fordybelse i disse centrale tekster får man en klar fornemmelse af, hvilke tanker Martin A. Hansen gjorde sig om tiden og kulturen.

Tidl. seminarielektor og førende Martin A. Hansen forsker Jørgen Jørgensen, Hjørring, har udvalgt de centrale essays til samlingen og forsynet dem med et omfattende noteapparat.


Materialet kan bestilles ved henvendelse til:

Mette Lise Rössing

pr. mail roessing@mail.dk

eller pr. post:
Slagelse Landevej 115
4242 Boeslunde.

Faktura lægges i forsendelsen.

Beløbet bedes betalt inden 14 dage, og mærket med Daggry og fakturanummer.

Martin A. Hansen og Stevns

8. august 2019

Udgivet som e-bog på Gyldendal af Anders Thyrring Andersen

Martin A. Hansen blev født i 1909 på en gård nær Strøby på Stevns. Og indtil 1931 boede han på Stevns, altså næsten halvdelen af sit liv. Det har sat sig mange og dybe spor i forfatterskabet. Der er ca. 60-90 af Martin A. Hansens tekster, som foregår på eller handler om Stevns.

I 2014 indviedes digterruten ’Digter og landskab – Martin A. Hansen på Stevns’, etableret af Hans-Ole Hansen og Anders Thyrring Andersen. Sammenhængen mellem kultur og natur, litteratur og landskab, forfatterskab og biografi, er her synliggjort på en måde, der ikke tidligere var realiseret i Danmark.

Seks rutepunkter er placeret på steder, som Martin A. Hansens liv og forfatterskab er knyttet til. Ved hvert rutepunkt findes et plancheskilt. Til hvert af disse rutepunkter er valgt tre tekster, som i særlig grad hører sammen med netop dette sted. Med andre ord drejer det sig om i alt 18 tekster. Fra hver af de tre tekster er valgt to uddrag, som man kan høre oplæst via sin smartphone eller iPad, eller læse i Digter og landskab – Martin A. Hansen på Stevns – Rutebogen, udarbejdet af Hans-Ole Hansen og Anders Thyrring Andersen og udgivet af Landsforeningen Martin A. Hansen i 2014. Foruden disse to tekstuddrag findes der for hver af rutepunkternes tre tekster et tredje uddrag, nemlig en kommentar fra Martin A. Hansen selv, hentet i essays, dagbøger eller breve.

Allerede tidligt i arbejdet med projektet var det Landsforeningens hensigt, at de tekster, som uddragene og kommentarerne er hentet fra, skulle udgives i fuld længde, idet formodningen er, at de, som benytter digterruten, vil føle et behov for at læse de anvendte tekster i deres helhed. Og samtidig er det en mulighed for andre Martin A. Hansen-interesserede at kunne læse en stor og vigtig del af forfatterskabets Stevns-relaterede tekster samlet ét sted, hvilket aldrig før har været muligt.

Martin A. Hansen og Stevns rummer følgende tekster: Edens Have, Stedernes Sted, Strudsen, Historien om et Træ, Eventyr i Enghaven, Paradisæblerne, Høstgildet, Septembertaagen, En Urtekost, Agerhønen, Synden, Morgenstunden, Midsommerkrans, En Hændelse, Bogen, Sagn i September, Hjemkomsten, Gamle Venner, Dobbeltportræt i karvskaaren Ramme, Tirad, Fuglene.

Af disse findes ”Stedernes Sted” kun i Aarhus Stiftstidende i 1944 og har aldrig tidligere været genoptrykt. Og ”En Hændelse” findes kun i Dagbøger, udgivet 1999.

Desuden rummer udgivelsen en indledning om Martin A. Hansen og Stevns og en efterskrift om Martin A. Hansens natursyn, begge skrevet af Anders Thyrring Andersen.

Endelig findes der i bogen en oversigt over rutepunkterne og de dertil knyttede tekster og en fortegnelse over de tekster i forfatterskabet, som med sikkerhed foregår på eller omhandler Stevns.


E-bogen kan bestilles hos boghandleren.

Man kan få yderligere oplysninger om fremskaffelse af e-bogen ved henvendelse til Gyldendal på tlf. 33 75 55 55.

Landskabet ved Strøby. Tegnet af Ullrich Rössing. Bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Klik på billedet for at betragte det i stort format.